Date

30 Nov - 3 Dec, 2016

Location

Hall6, Impact Muangthongthani

AREA

6,000 ตารางเมตร

Thailand Friendly Design Expo 2016 / มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1

มหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งประวัติศาสตร์ไทย-อาเซียน
จัดแสดงงาน วันที่ 30 พ.ย.-3 ธ.ค. ณ ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี

ครั้งแรกของเมืองไทยที่จะมีการรวมพลัง ส่งเสริม และกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานใหญ่ในครั้งนี้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ในการจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ "เมืองไทย-เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล - เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ แห่งประชาคมอาเซียน"

  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดแสดงผลงานการออกแบบ สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว กับอารยสถาปัตย์ทุกรูปแบบในระดับนานาชาติ แบ่งเป็นในประเทศ 60% และต่างประเทศ 40%
  • รณรงค์ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็น
 ในการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน
  • ส่งเสริมให้มีการปฎิบัติตามกฎหมาย และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อความเสมอภาคในสังคม
  • รณรงค์และพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยมีอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกวัย สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
  • ขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียนใน 5 ปีข้างหน้า

Alt

Alt image

Information / ข้อมูลการจัดแสดงงาน

Friendly Design หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่า “อารยสถาปัตย์” สอดคล้องกับแนวคิดสากลที่เรียกว่า Universal Design หรือแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อม และอาคารสถานที่ให้คนทั้งมวลสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จำกัดอายุ หรือสภาพร่างกาย เช่น การทำทางลาดต่าง ๆ หรือติดตั้งประตูอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ซึ่งแนวคิดนี้ มิได้มีให้ประโยชน์เฉพาะผู้พิการ และผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังสามารถยกระดับชีวิตของบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีความพิการด้วย เช่น ครอบครัวที่ต้องใช้รถเข็นเด็กเล็ก หรือนักท่องเที่ยวลากกระเป๋าเดินทาง ก็สามารถได้รับประโยชน์จากทางลาด และประตูอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกัน

รูปแบบการจัดงาน (Event Plan)

Concept : One for All
Design :
จากความหมายของคำว่า “สถาปัตย์” ผลงานศิลปะที่แสดงออกทางสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ อาหารหรือเครื่องใช้ เพื่อทุก ๆ คน ทุก ๆ สถานะ
- Polygon
สื่อถึงการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณท์ รวมถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- สีสัน
ที่หลากหลายสื่อถึงคนทุกกลุ่ม ทุกสถานะ
- Shape
ทรงก้อนผลึกสื่อถึงการมารวมกัน ของคนทุกๆกลุ่ม ความเป็นเอกภาพ และโดดเด่น

ผังงานแสดง (Floor Plan)

ขนาดพื้นที่ 6,000 ตารางเมตร
Learning Zone โซนทดสอบอุปกรณ์ และกิจกรรม / Food & Drink Zone โซนอาหารและเครื่องดื่ม / Hotel & Resort, Health, Sports Zone โซนโรงแรม รีสอร์ต, สุขภาพ, กอล์ฟ อุปกรณ์กีฬา และสินค้าเบ็ดเตล็ด / Home & Decor โซนบ้าน อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย โซนให้คำปรึกกษาเกี่ยวกับอารยสถาปั˜ตย์ และที่อยู่อาศัย โรงพยาบาลและสุขภาพ / University Zone / Sponsor Zone โซนผู้ร่วมแสดงงานและผู้ให้การสนับสนุน ท่องเที่ยว สายการบิน / Sponsor Zone, Consulting Zone โซนผู้ร่วมแสดงงานและผู้ให้การสนับสนุน โซนบ้านจำลอง นิทรรศการ ให้ความรู้และคำปรึกษา

คู่มือก่อสร้าง (Exhibition Manual)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
4/299 หมู่ 5 ซ.ลาดปลาเค้า 66 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

นายพรรโษทก วงษ์สุวรรณ (ผู้จัดการโครงการ)
ติดต่อ : 08-1906-0505, 08-9444-2333
e-mail : pansotog_opp@hotmail.com

นางสาวมนชนก กิ่งแก่งวิวัฒน์ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)
ติดต่อ : 08-4084-2146, 08-7569-6868
e-mail : monchanok@grandprix.co.th


Organized & Sponsored by

THAILAND FRIENDLY DEDIGN MAGAZINE

FRIENDLY DESIGN EXPO 2016

วันจัดแสดง
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559

สถานที่จัดแสดงงาน
ฮอลล์ 6 อิมแพ็คเมืองทองธานี

พื้นที่จัดแสดง
6,000 ตารางเมตร

Contact Us

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
4/299 หมู่ 5 ซ.ลาดปลาเค้า 66 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

นายพรรโษทก วงษ์สุวรรณ (ผู้จัดการโครงการ) Email : pansotog_opp@hotmail.com

ติดต่อ : 08-1906-0505, 08-9444-2333