โรงพิมพ์กรังด์ปรีซ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในเครือบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


 

ได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 หลายปีที่ผ่านมา โรงพิมพ์ได้มีการเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ ทั้งด้านกำลังคน เทคโนโลยีการพิมพ์และกำลังการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันกับความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ทำให้บริษัทฯ ทราบถึงความต้องการสื่อสิ่งพิมพ์ของลูกค้าและรายละเอียดของงานพิมพ์แต่ละประเภทเป็นอย่างดี โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพ