•  

  GRAND OPENING

 •  

  CAR & BIKE OF THE YEAR 2015

 •  

  THE BEST AWARDS 2015

 •  

  GPI THANK PRESS PARTY

 •  

  MISS PRESENTER 2015

 •  

  กิจกรรมใน บูธรถยนต์ต่าง ๆ

 •  

  กิจกรรมภายใน บูธมอเตอร์ไซค์ต่าง ๆ

 •  

  ประชุมสัมนา SEMINAR & MEETINGS

 •  

  กิจกรรมภายในบูธ ACCESSORIES

 •  

  กิจกรรมอื่น ๆ บูธมอเตอร์ไซค์

 •  

  กิจกรรมดารา ภายในบูธต่าง ๆ

 •  

  กิจกรรม CAR CLUB ต่าง ๆ

 •  

  กิจกรรม OFF ROAD ZONE

 •  

  TEST DRIVE

 •  

  กิจกรรมโชว์เครื่องเสียงภายนอก

 •  

  รวมกิจกรรมอื่น ๆ ภายนอกงาน

 •  

  ACCESSORIES ZONE